POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ASOCIAȚIA CARTIERELOR CÂMPINIȚA ȘI MUSCEL, cu sediul în mun. Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, cam. 3, jud. Prahova, CIF 26644102 (denumită în continuare „Asociația”), în calitate de „Operator” colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația internă conexă Legea nr.129/15.06.2018.

Politica de Confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm si prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, temeiul juridic al prelucrării, interesele legitime urmărite de Operator sau de o terță parte, situațiile în care le transferăm, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile pe care dumneavoastră le aveți în privința prelucrării datelor personale.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre și Politica Cookies.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 1. Categoriile de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, copia documentului de identitate, codul numeric personal, serie și număr act de identitate, funcție, etc.;
 • Date de contact: numărul de telefon fix/ mobil, adresa de domiciliu/ reședință, după caz, adresa de e-mail;
 • Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii privind cookies.
 1. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate:

3.1. În mod direct de la Dumneavoastră atunci când vă înscrieți pe Site-ul Cumpără de lângă casă prin completarea formularului de înscriere sau prin trimiterea unui e-mail către Asociație;

3.2. Alte surse externe care includ: surse publice, spre ex. site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.) sau Autorități și instituții publice.

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

4.1. Verificări de eligibilitate:

În calitate de reprezentant legal al unei persoane juridice, vom prelucra datele dumneavoastră de identificare (ex. nume, prenume, copie act de identitate, funcție) pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind înscrierea în cadrul proiectului derulat de Asociație – Cumpăra de lângă casă.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră de contact-număr de telefon fix/mobil, adresa de e-mail în calitate de persoană de contact în relația cu Asociația, pentru a vă contacta în legatură cu orice probleme legate de colaborarea noastră (ex. identificare, derulare proiect etc.).

Temei juridic:

 • Încheierea și executarea contractului cu dumneavoastră;
 • Conformarea cu obligațiile legale;
 • Interesul legitim al Asociației de a verifica îndeplinirea criteriilor necesare pentru înscrierea pe site, conform Regulamentului.

4.2. Marketing

Comunicări de informații și/sau buletine informative privind derularea activității noastre, evenimentele organizate de noi, precum și proiectele pe care urmează sa le implementăm.

Comunicarile se pot face prin:

 • Mijloace de comunicare electronică, e-mail sau telefon;
 • Poșta (servicii de corespondență sau curierat).

Temei juridic: acordul dumneavoastră

4.3. Vizitatori site care contactează Asociația

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului Cumpăra de lăngă casă care ne contactează prin completarea și trimiterea formularului de contact, pentru a analiza solicitările și/sau comentariile dumneavoastră și a vă transmite răspuns întrebărilor formulate.

Temei juridic: consimțământul dumneavoastră

4.4. Relația cu autoritățile și soluționarea disputelor și litigii

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea sau pentru a proteja drepturile legitime ale partenerilor noștri, în situația unor litigii sau dispute în care este implicată Asociația. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru conformarea cerințelor autorităților aplicabile în cazul nostru.

Temei juridic:

 • Obligația legală, în cazul în care suntem obligați să dezvăluim informații către instanțe, autorități publice și de control;
 • Interesul legitim de a soluționa litigiile, precum și de apărare a drepturilor noastre.

Operatorul nu utilizează procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă un element necesar pentru derularea relațiilor dintre părți.

 1. Destinatari ai datelor personale

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari:

 • Autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale si de control);
 • Furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților, furnizori de servicii de livrare a documentelor);
 • Instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, experți, consultanți, avocați.

Asociația va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, care nu oferă un grad de protecție adecvat. În cazul în care transferul către astfel de țări este necesar, Asociatia va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

Asociatia ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat, indiferent de locul în care sunt transferate.

 1. Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal colectate de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ASOCIAȚIA CARTIERELOR CÂMPINIȚA ȘI MUSCEL vor fi prelucrate:

 • pe toată perioada de derulare a proiectului în care sunteți implicat, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe);
 • pe durata prevazută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii;
 • în cazul unor dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă, în funcție de circumstanțe.

Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de dumneavoastră.

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia
 1. Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna iunie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Modalități de contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa mun. Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, cam. 3, jud. Prahova. De asemenea, în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă aflați că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați in scris la adresa de mai sus.